Нэр Нийтлэгдсэн Хавсаргасан файл
1 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарласан ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2024-01-17
2 Албан тушаалын тодорхойлолт 2023-10-06 Татах
3 Далайн захиргааны ажилтнуудын утасны жагсаалт 2023-09-04
4 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарлаж буй ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2023-05-12
5 Далайн захиргааны дүрэм 2023-05-06 Татах
6 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарлаж буй ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2023-04-20
7 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарлаж буй ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2023-03-10
8 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарлаж буй ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2023-03-10
9 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарлаж буй ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2022-12-15
10 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарлаж буй ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2022-12-15
11 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарлаж буй ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2022-12-15
12 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарлаж буй ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2022-10-17
13 Албан хаагчдын жагсаалт / Холбоо барих мэдээлэл 2022-09-23
14 Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлах тухай 2022-09-16 Татах
15 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарлаж буй ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2022-07-01
16 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарласан ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2022-03-25
17 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарласан ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2022-03-14
18 2022 оны сургалтын хөтөлбөр-Далайн захиргаа 2022-02-15 Татах
19 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарласан ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2022-01-07
20 Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал 2021-11-19 Татах
21 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарласан ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2021-07-07
22 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарласан ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2021-07-07
23 2021 оны сургалтын хөтөлбөр-Далайн захиргаа 2021-03-19 Татах
24 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарласан ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2021-03-15
25 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарласан ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2021-01-22
26 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарласан ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2021-01-22
27 Далайн захиргааны ажилтнуудын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэх шинэчилсэн журам 2020-06-11 Татах
28 Далайн захиргааны ажилтнуудын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр 2020-05-29 Татах
29 Засгийн газрын чиглэл - Коронавирусээс урдьчилан сэргийлэх 2020-04-01 Татах
30 Зам, тээврийн албан хаагчид, салбарын харьяа агентлаг, байгууллагын дарга, дэд дарга нарыг гадаадад томилолтор ажиллуулах журам 2020-03-25 Татах
31 Төрийн албаны зөвлөлийн зөвлөмж - Зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээний тухай 2020-03-16 Татах
32 ЭМЯ-ны зөвлөмж-Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх 2020-02-10 Татах
33 2020 оны сургалтын хөтөлбөр-Далайн захиргаа 2020-02-04 Татах
34 Хяналт шинжилгээ дотоод аудитын зөвлөл 2020-02-03 Татах
35 Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах журам 2020-01-06 Татах
36 Далайн захиргааны ажилтнуудыг сургах, мэргэшүүлэх хөтөлбөр-2019 2019-08-21 Татах
37 Далайн захиргааны ажилтны ёс зүйн шинэчилсэн дүрэм 2019-06-17 Татах
38 ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ 2019-05-30 Татах
39 Хяналт шинжилгээ дотоод аудитын зөвлөл 2019-04-24 Татах
40 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас дараах ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2019-03-13
41 Далайн захиргааны дүрэм 2018-12-27 Татах
42 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас дараах ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2018-09-18
43 Далайн захиргааны хөдөлмөрийн дотоод журам 2018-09-07 Татах