Нэр Нийтлэгдсэн Хавсаргасан файл
1 Албан хаагчдын жагсаалт / Холбоо барих мэдээлэл 2021-11-19
2 Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал 2021-11-19 Татах
3 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарласан ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2021-07-07
4 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарласан ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2021-07-07
5 Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлах тухай 2021-04-06 Татах
6 2021 оны сургалтын хөтөлбөр-Далайн захиргаа 2021-03-19 Татах
7 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарласан ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2021-03-15
8 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарласан ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2021-01-22
9 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарласан ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2021-01-22
10 Далайн захиргааны ажилтнуудын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэх шинэчилсэн журам 2020-06-11 Татах
11 Далайн захиргааны ажилтнуудын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр 2020-05-29 Татах
12 Засгийн газрын чиглэл - Коронавирусээс урдьчилан сэргийлэх 2020-04-01 Татах
13 Зам, тээврийн албан хаагчид, салбарын харьяа агентлаг, байгууллагын дарга, дэд дарга нарыг гадаадад томилолтор ажиллуулах журам 2020-03-25 Татах
14 Төрийн албаны зөвлөлийн зөвлөмж - Зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээний тухай 2020-03-16 Татах
15 ЭМЯ-ны зөвлөмж-Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх 2020-02-10 Татах
16 2020 оны сургалтын хөтөлбөр-Далайн захиргаа 2020-02-04 Татах
17 Хяналт шинжилгээ дотоод аудитын зөвлөл 2020-02-03 Татах
18 Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах журам 2020-01-06 Татах
19 Далайн захиргааны ажилтнуудыг сургах, мэргэшүүлэх хөтөлбөр-2019 2019-08-21 Татах
20 Далайн захиргааны ажилтны ёс зүйн шинэчилсэн дүрэм 2019-06-17 Татах
21 ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ 2019-05-30 Татах
22 Хяналт шинжилгээ дотоод аудитын зөвлөл 2019-04-24 Татах
23 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас дараах ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2019-03-13
24 Далайн захиргааны дүрэм 2018-12-27 Татах
25 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас дараах ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2018-09-18
26 Далайн захиргааны хөдөлмөрийн дотоод журам 2018-09-07 Татах