Нэр Нийтлэгдсэн Хавсаргасан файл
1 Үйл ажиллагааны стратегийн зорилт 2023-09-12
2 Эрхэм зорилго 2023-09-06
3 Төлбөр төлөх дансны мэдээлэл 2023-06-26
4 Төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ 2023-06-26
5 Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбар 2023-06-26
6 Хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ 2023-06-26
7 Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хариуцсан салбарын үйл ажиллагааны статистик мэдээлэл 2023-06-26 Татах
8 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ 2023-06-26 Татах
9 Өмнөх онуудын санхүүгийн хяналт шалгалтын тайлан, акт, дүгнэлт, албан шаардлага, зөвлөмж 2023-06-26 Татах
10 ДАЛАЙН ЗАХИРГААНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2022ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 4-Р УЛИРЛЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН 2023-05-06 Татах
11 Далайн захиргааны 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан 2023-03-22 Татах
12 ДАЛАЙН ЗАХИРГААНЫ 2023 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА 2023-03-15 Татах
13 Далайн захиргааны 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 2023-03-15 Татах
14 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөө 2022-02-16 Татах
15 Далайн захиргааны 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 2022-02-16 Татах
16 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2021 оны тайлан 2022-02-16 Татах
17 Далайн захиргааны 2021 оны үйл ажиллагааны товч тайлан /бичлэг/ 2022-01-03
18 Далайн захиргааны 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан 2022-01-03 Татах
19 Далайн захиргааны 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 2021-08-24 Татах
20 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөө 2021-06-18 Татах
21 Далайн захиргааны 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан 2021-01-25 Татах
22 Далайн захиргааны 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан 2020-06-18 Татах
23 Далайн захиргааны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 2020-04-27 Татах
24 Далайн захиргааны 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2019-04-15 Татах
25 Далайн захиргааны 2018 оны тайлан 2019-01-28 Татах
26 Далайн тээвэр, боомт ашиглалт хариуцсан албаны 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан 2018-12-25 Татах
27 Далайн захиргааны Усан замын тээврийн бүртгэл, хяналтын албаны мэргэжилтнүүдийн орон нутагт техникийн хяналтын үзлэг, бүртгэл, тооллого хийсэн ажлын тайлан 2018-11-01 Татах
28 Зам, тээврийн хөгжлийн яамны харьяа Далайн захиргааны 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-11-01 Татах
29 Усанд осолдохоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний талаар 2018-11-01 Татах
30 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан 2018-08-20 Татах
31 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан 2018-08-20 Татах
32 Дотоодын усан замын тээврийн танилцуулга 2017-02-13 Татах
33 Усан замын тээврийн Эко вокзал төслийн танилцуулга 2017-02-10 Татах
34 2013 оны үйл ажиллагааны тайлан 2017-02-09 Татах
35 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан 2017-02-09 Татах
36 Монгол Улсын Далайн захиргаа 2017-02-09 Татах
37 ОХУ-ын Алс дорнодын боомтуудын танилцуулга 2017-02-09 Татах
38 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан 2017-02-09 Татах