Далайн захиргааны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө