Нэр Нийтлэгдсэн Хавсаргасан файл
1 Хөдөлмөрийн Аюулгүй байдал, Эрүүл ахуйн тухай хууль болон Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 253 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэхээр Далайн захиргаанаас хийсэн ажлын тайлан 2023-03-27 Татах
2 Далайн захиргааны Хөдөлмөрийн Аюулгүй байдал, Эрүүл Ахуйн орон тооны бус зөвлөлөөс 2023 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 2023-03-15 Татах
3 ХАБЭА 2021 оны жилийн эцсийн тайлан 2022-02-17 Татах
4 ХАБЭА 2020 оны жилийн эцсийн тайлан 2022-02-17 Татах
5 Далайн захиргааны ажилтнуудын “Албан томилолтоор ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа” 2020-06-04 Татах
6 Далайн захиргааны ажилтнуудын ажилдаа ирэх, буцах замын маршрутыг баталгаажуулах маягт 2020-03-11 Татах
7 Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого гарсан тохиолдолд осол хордлогын шалтгааныг тогтоох, үйлдвэрлэлийн ослыг судлан бүртгэх орон тооны бус байнгын комисс байгуулах тухай 2019-11-21 Татах
8 ХАБЭА-н 3 шатны хяналтын журам 2019-08-21 Татах
9 Ажилтнуудад ХАБЭА-н зааварчилгаа өгөх журам 2019-08-21 Татах
10 ХАБЭА-н зөвлөлийн ажиллах журам 2019-08-21 Татах
11 Орон тооны байнгын бус комисс байгуулах тухай 2019-08-21 Татах
12 ХАБЭА-н Зөвлөл байгуулах тухай 2019-08-21 Татах