Далайн захиргааны ажилтнуудын ажилдаа ирэх, буцах замын маршрутыг баталгаажуулах маягт