Нэр Нийтлэгдсэн Хавсаргасан файл
1 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан /2019 оны хагас жилийн байдлаар/ 2019-06-20 13:31:13 Татах
2 АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2019-05-15 11:53:30 Татах
3 АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2019-04-24 09:45:00 Татах
4 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан 2019-04-10 15:59:05 Татах
5 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2018-12-27 14:41:11 Татах
6 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан 2018-12-27 14:32:39 Татах
7 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн үндэсний тав дахь хөтөлбөрийг Зам тээврийн салбарт хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 2018-12-27 14:28:31 Татах
8 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний тав дахь хөтөлбөрийг Зам, тээврийн салбарт хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тухай 2018-12-27 14:27:14