Нэр Нийтлэгдсэн Хавсаргасан файл
1 Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тайлан (2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар) 2021-06-18 Татах
2 Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тайлан (2021 оны 1-р улирлын байдлаар) 2021-03-19 Татах
3 Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тайлан (2020 оны жилийн эцсийн байдлаар) 2021-01-25 Татах
4 Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тайлан (2020 оны 3-р улирлын байдлаар) 2020-09-22 Татах
5 Засгийн газрын үйл ажиллагааны 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан Далайн болон усан замын тээврийн чиглэлээр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан (2020 оны эхний хагас жил) 2020-06-15 Татах
6 Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тайлан (2020 оны 1-р улирлын байдлаар) 2020-03-18 Татах
7 Зам, тээврийн салбарт 2020 онд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр хийх ажлын төлөвлөгөө 2020-02-03 Татах
8 Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тайлан (2019 оны 4-р улирлын байдлаар) 2019-12-18 Татах
9 Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тайлан (2019 оны 3-р улирлын байдлаар) 2019-09-26 Татах
10 ТӨРИЙН АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ НЭВТРҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2019-07-29 Татах
11 ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙГ ДЭМЖИХ ДЭД ХӨТӨЛБӨР 2019-07-25 Татах
12 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан /2019 оны хагас жилийн байдлаар/ 2019-06-20 Татах
13 АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2019-05-15 Татах
14 АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2019-04-24 Татах
15 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан 2019-04-10 Татах
16 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2018-12-27 Татах
17 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан 2018-12-27 Татах
18 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн үндэсний тав дахь хөтөлбөрийг Зам тээврийн салбарт хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 2018-12-27 Татах
19 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний тав дахь хөтөлбөрийг Зам, тээврийн салбарт хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тухай 2018-12-27