Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн үндэсний тав дахь хөтөлбөрийг Зам тээврийн салбарт хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө