Нэр Нийтлэгдсэн Хавсаргасан файл
1 Шилэн данс цэснээс 2015 оноос хойш мэдээллийг харна уу 2017-02-10 14:47:26
2 2016 оны 05 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2016-05-12 09:32:25
3 Далайн захиргааны цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ. 2016 он /01 дүгээр сар/ 2016-01-25 09:11:16
4 Далайн захиргааны цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ. /11 дүгээр сар/ 2015-12-08 10:08:38
5 2015 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2015-12-08 10:07:55
6 Төрийн өмчит хуулийн этгээд болон төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин (2015 оны 1-10 дугаар сар) 2015-11-19 14:55:51
7 Далайн захиргааны цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ. /10 дугаар сар/ 2015-11-19 14:55:44
8 2015 оны 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2015-11-19 14:55:37
9 2015 оны 09 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2015-11-19 14:55:29
10 Далайн захиргааны цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ. /09 дүгээр сар/ 2015-11-19 14:55:22
11 2015 оны 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2015-11-19 14:55:15
12 Далайн захиргааны цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ. /08 дугаар сар/ 2015-11-19 14:55:04
13 Далайн захиргааны цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ. /07 дугаар сар/ 2015-11-19 14:54:58
14 2015 оны 07 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2015-11-19 14:54:47
15 2015 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2015-11-19 14:54:39
16 Далайн захиргааны цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ. /05 дугаар сар/ 2015-11-19 14:54:30
17 2015 оны 05 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2015-11-19 14:54:21
18 Далайн захиргааны цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ. /5 дугаар сар/ 2015-11-19 14:54:13
19 2015 оны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэл 2015-11-19 14:54:05
20 Далайн захиргааны цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ. /4 дүгээр сар/ 2015-11-19 14:53:58
21 2014 оны санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт 2015-11-19 14:53:52 Татах
22 Төсвийн гүйцэтгэлийн харьцуулалт 2015 оны 2 дугаар сар 2015-11-19 14:53:44
23 Байгууллагын өмч хөрөнгөтэй холбоотой шийдвэрийн жагсалт 2015-11-19 14:53:37
24 Таван сая төгрөгнөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр 2015-11-19 14:53:29
25 Тендерийн баримт бичиг 2015-11-19 14:53:19
26 Хандив, тусламжын хэмжээ, түүний зарцуулалт 2015-11-19 14:53:12
27 Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт 2015-11-19 14:52:46
28 Төрийн өмчит хуулийн этгээд болон төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин 2015-11-19 14:51:57
29 Далайн захиргааны 2014 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2015-11-19 14:51:44 Татах
30 2015 оны 1 дүгээр улирлын санхүүгийн тайлан тооцоо 2015-11-19 14:51:28
31 Далайн захиргааны 2014 оны санхүүгийн тайлан 2015-11-19 14:50:52 Татах