Нэр Нийтлэгдсэн Хавсаргасан файл
1 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарлаж буй ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2023-05-12
2 Далайн захиргааны дүрэм 2023-05-06 Татах
3 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарлаж буй ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2023-04-20
4 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарлаж буй ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2023-03-10
5 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарлаж буй ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2023-03-10
6 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарлаж буй ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2022-12-15
7 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарлаж буй ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2022-12-15
8 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарлаж буй ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2022-12-15
9 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарлаж буй ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2022-10-17
10 Албан хаагчдын жагсаалт / Холбоо барих мэдээлэл 2022-09-23
11 Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлах тухай 2022-09-16 Татах
12 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарлаж буй ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2022-07-01
13 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарласан ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2022-03-25
14 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарласан ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2022-03-14
15 2022 оны сургалтын хөтөлбөр-Далайн захиргаа 2022-02-15 Татах
16 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарласан ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2022-01-07
17 Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал 2021-11-19 Татах
18 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарласан ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2021-07-07
19 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарласан ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2021-07-07
20 2021 оны сургалтын хөтөлбөр-Далайн захиргаа 2021-03-19 Татах
21 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарласан ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2021-03-15
22 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарласан ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2021-01-22
23 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас зарласан ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2021-01-22
24 Далайн захиргааны ажилтнуудын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэх шинэчилсэн журам 2020-06-11 Татах
25 Далайн захиргааны ажилтнуудын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр 2020-05-29 Татах
26 Засгийн газрын чиглэл - Коронавирусээс урдьчилан сэргийлэх 2020-04-01 Татах
27 Зам, тээврийн албан хаагчид, салбарын харьяа агентлаг, байгууллагын дарга, дэд дарга нарыг гадаадад томилолтор ажиллуулах журам 2020-03-25 Татах
28 Төрийн албаны зөвлөлийн зөвлөмж - Зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээний тухай 2020-03-16 Татах
29 ЭМЯ-ны зөвлөмж-Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх 2020-02-10 Татах
30 2020 оны сургалтын хөтөлбөр-Далайн захиргаа 2020-02-04 Татах
31 Хяналт шинжилгээ дотоод аудитын зөвлөл 2020-02-03 Татах
32 Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах журам 2020-01-06 Татах
33 Далайн захиргааны ажилтнуудыг сургах, мэргэшүүлэх хөтөлбөр-2019 2019-08-21 Татах
34 Далайн захиргааны ажилтны ёс зүйн шинэчилсэн дүрэм 2019-06-17 Татах
35 ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ 2019-05-30 Татах
36 Хяналт шинжилгээ дотоод аудитын зөвлөл 2019-04-24 Татах
37 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас дараах ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2019-03-13
38 Далайн захиргааны дүрэм 2018-12-27 Татах
39 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас дараах ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2018-09-18
40 Далайн захиргааны хөдөлмөрийн дотоод журам 2018-09-07 Татах