Засгийн газрын чиглэл - Коронавирусээс урдьчилан сэргийлэх