Монгол Улсын нэгдэн орсон далайн салбарын олон улсын гэрээ, конвенц тэдгээрийн нэмэлт өөрчлөлт
International Conventions and its amendments on maritime sector that Mongolia is party to

Монгол Улсын нэгдэн орсон далайн салбарын олон улсын гэрээ, конвенц, тэдгээрийн нэмэлт, өөрчлөлтийн дагуу далбааны эзэн улсын хүлээх үүрэг, хариуцлагын талаарх товч мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.

Гэрээний нэр Name Соёрхон баталсан огноо / Accepted on Монгол English
1 Далайд гарцгүй улсын далбаагаа мандуулах эрхийг хүлээн зөвшөөрөх тухай тунхаглал Declaration Recognizing the Right to a Flag of States having no Sea Coast, Barcelona, 1921.04.20 1976.10.15
2 “Далайд гарцгүй орны транзит худалдааны тухай” олон улсын конвенц Convention on Transit Trade of Land-locked States 1966.07.26
3 "Их далайн тухай" 1958 оны Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын конвенц Convention on the High Seas, 1958 1976.10.15
4 "Далайн эрх зүйн тухай” Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын конвенц UN Convention on the Law of the Sea, 1982 1996.08.13
5 “Олон Улсын Далайн Байгууллагын тухай” конвенц Convention on the International Maritime Organization, (IMO-48) 1996.12.11
6 “Олон Улсын Далайн Байгууллагын тухай” конвенцод нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 1991 оны протокол Convention on the International Maritime Organization, as Amended 1991, (IMO-48) 2007.05.04
7 “Олон Улсын Далайн Байгууллагын тухай” конвенцод нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 1993 оны протокол Convention on the International Maritime Organization, as Amended 1993, (IMO-48) 2007.05.04
8 “Далайд хүний аюулгүй байдлыг хангах тухай” олон улсын конвенц International Convention for the Safety of Life at Sea 1974 (SOLAS-74) 2001.12.24
9 “Далайд хүний аюулгүй байдлыг хангах тухай” конвенцод нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 1978 оны протокол Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS PROT 1988) 2007.05.04
10 “Далайд хүний аюулгүй байдлыг хангах тухай” конвенцод нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 1988 оны протокол Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS PROT 1988) 2007.05.04
11 “Далайд хөлөг онгоц мөргөлдөхөөс урьдчилан сэргийлэх олон улсын журмын тухай” конвенц Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLREG-72) 2001.12.14
12 “Даацын тэмдэглэгээний тухай” олон улсын конвенц International Convention on Load Lines, 1966 (LOAD LINES-1966) 2003.06.03
13 “Даацын тэмдэглэгээний тухай” конвенцод нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 1988 оны протокол Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966 2008.06.24
14 “Хөлөг онгоцны багтаамжийн хэмжилтийн тухай” олон улсын конвенц International Convention on Tonnage measurement of ships (TONNAGE-1969) 2002.09.26
15 “Далайчныг сургах стандарт, гэрчилгээ олгох болон ээлжийн ажиллагааны тухай” олон улсын конвенц International Convention of Standard of Training, Certification and Watch keeping for Seafarers, 1978 (STCW-95) 2002.12.14
16 “Далайчныг сургах стандарт, гэрчилгээ олгох болон ээлжийн ажиллагааны тухай” олон улсын конвенцын 2010 оны нэмэлт, өөрчлөлт International Convention of Standard of Training, Certification and Watch keeping for Seafarers, 2010 Manila Amendment 2020.12.17
17 “Хөлөг онгоцноос үүдэлтэй бохирдлоос сэргийлэх тухай” олон улсын конвенц International Convention for the Prevention of Pollution from ships, MARPOL 73/78 (Annex I-V) 2004.01.15
18 “Хөлөг онгоцноос үүдэлтэй бохирдлоос сэргийлэх тухай” олон улсын конвенцод нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 1978 оны протокол Protocol of 1978 to Amend the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973/78 2007.05.04
19 “Хөлөг онгоцноос үүдэлтэй бохирдлоос сэргийлэх тухай” олон улсын конвенцод нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 1997 оны протокол (Хавсралт 6) Protocol of 1997 to Amend the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, there to (MARPOL PROT 1997) Annex-6 2007.05.04
20 “Газрын тосны бохирдлоос учирсан хохирлын төлөө хүлээх иргэний хариуцлагын тухай” олон улсын конвенц International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 (CLC-69) 2003.07.01
21 “Газрын тосны бохирдлоос учирсан хохирлын төлөө хүлээх иргэний хариуцлагын тухай” олон улсын конвенцод нэмэлт өөрчлөлт оруулсан 1992 оны протокол Protocol of 1992 to amend the international convention on civil liability for oil pollution damage, 1969 (CLC PROT 1992) 2008.08.08
22 “Хөлөг онгоцны шатахууны савны тосны бохирдлоос учирсан хохирлын төлөө хүлээх иргэний хариуцлагын тухай” олон улсын конвенц International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001 (BUNKERS-2001) 2011.11.28
23 “Хөлөг онгоцны гадаргууг хамгаалах системд хортой бодис ашиглахыг хянах тухай” олон улсын конвенц International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships 2001 2011.12.07
24 “Хөлөг онгоцны тэнцвэржүүлэгч ус болон үлдэгдэл тунадасны хяналт ба менежментийн тухай” олон улсын конвенц International Convention for the Control and Management of Ships Ballast Water and Sediment, 2004 (BWM-2004) 2011.12.11
25 “Далайн нэхэмжлэлийн талаар хүлээх хариуцлагыг хязгаарлах тухай” конвенц International Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976 (LLMC-76) 2012.01.01
26 “Далайн нэхэмжлэлийн талаар хүлээх хариуцлагыг хязгаарлах тухай” конвенцын 1996 оны протокол Protocol of 1996 relating to the Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976 (LLMC Protocol of 1996) 2011.12.27
27 Далайн хиймэл дагуулын олон улсын байгууллагын конвенц Convention on the International Maritime Satellite Organization (IMSO-76) 2011.12.15
28 Далайн хиймэл дагуулын олон улсын байгууллагын конвенцын 1981 оны нэмэлт өөрчлөлт Convention on the International Maritime Satellite Organization (IMSO-76) as amended 1981 2011.12.15
29 “Аврах ажиллагааны тухай” олон улсын конвенц IMO International Convention on Salvage, 1989 2014.11.21
30 “Далайн хөдөлмөрийн тухай” конвенц Maritime Labor Convention, 2006 2014.11.21
31 “Далайн хөдөлмөрийн тухай” конвенцын 2014 оны нэмэлт, өөрчлөлт Maritime Labor Convention, as Amended 2014 2019.11.21
32 “Далайн навигацын аюулгүй байдлын эсрэг хууль бус үйлдлийг хориглох тухай” олон улсын конвенц Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation (1988 ) 2005.08.04
33 Эх газрын хормойд байрлуулсан суурилуулах төхөөрөмжийн аюулгүй байдлын эсрэг хууль бус үйлдлийг хориглох тухай 1988 оны протокол Protocol for the Suppression of unlawful acts against the safety of fixed platforms located on the continental shelf 1988 2005.08.04
34 Олон улсын хөдөлгөөнт хиймэл дагуулын байгууллагын конвенц 2022.07.05