Нэр Нийтлэгдсэн Хавсаргасан файл
1 Өмнөх онуудын санхүүгийн хяналт шалгалтын тайлан, акт, дүгнэлт, албан шаардлага, зөвлөмж 2023-06-26 Татах
2 Шилэн данс цэснээс 2015 оноос хойш мэдээллийг харна уу 2017-02-10
3 2016 оны 05 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2016-05-12
4 Далайн захиргааны цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ. 2016 он /01 дүгээр сар/ 2016-01-25
5 Далайн захиргааны цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ. /11 дүгээр сар/ 2015-12-08
6 2015 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2015-12-08
7 Төрийн өмчит хуулийн этгээд болон төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин (2015 оны 1-10 дугаар сар) 2015-11-19
8 Далайн захиргааны цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ. /10 дугаар сар/ 2015-11-19
9 2015 оны 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2015-11-19
10 2015 оны 09 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2015-11-19
11 Далайн захиргааны цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ. /09 дүгээр сар/ 2015-11-19
12 2015 оны 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2015-11-19
13 Далайн захиргааны цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ. /08 дугаар сар/ 2015-11-19
14 Далайн захиргааны цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ. /07 дугаар сар/ 2015-11-19
15 2015 оны 07 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2015-11-19
16 2015 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2015-11-19
17 Далайн захиргааны цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ. /05 дугаар сар/ 2015-11-19
18 2015 оны 05 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2015-11-19
19 Далайн захиргааны цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ. /5 дугаар сар/ 2015-11-19
20 2015 оны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэл 2015-11-19
21 Далайн захиргааны цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ. /4 дүгээр сар/ 2015-11-19
22 2014 оны санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт 2015-11-19 Татах
23 Төсвийн гүйцэтгэлийн харьцуулалт 2015 оны 2 дугаар сар 2015-11-19
24 Байгууллагын өмч хөрөнгөтэй холбоотой шийдвэрийн жагсалт 2015-11-19
25 Таван сая төгрөгнөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр 2015-11-19
26 Тендерийн баримт бичиг 2015-11-19
27 Хандив, тусламжын хэмжээ, түүний зарцуулалт 2015-11-19
28 Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт 2015-11-19
29 Төрийн өмчит хуулийн этгээд болон төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин 2015-11-19
30 Далайн захиргааны 2014 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2015-11-19 Татах
31 2015 оны 1 дүгээр улирлын санхүүгийн тайлан тооцоо 2015-11-19
32 Далайн захиргааны 2014 оны санхүүгийн тайлан 2015-11-19 Татах