Нэр Хавсаргасан файл
1 ШИЛЭН ДАНС ЦЭСНЭЭС 2017, 2018 ОНЫ МЭДЭЭЛЛИЙГ ХАРНА УУ
2 ШИЛЭН ДАНС ЦЭСНЭЭС 2015, 2016 ОНЫ МЭДЭЭЛЛИЙГ ХАРНА УУ
3 2016 оны 05 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
4 Далайн захиргааны цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ. 2016 он /01 дүгээр сар/
5 Далайн захиргааны цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ. /11 дүгээр сар/
6 2015 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
7 Далайн захиргааны 2014 оны санхүүгийн тайлан Татах
8 Төрийн өмчит хуулийн этгээд болон төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин (2015 оны 1-10 дугаар сар)
9 Далайн захиргааны цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ. /10 дугаар сар/
10 2015 оны 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
11 2015 оны 09 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
12 Далайн захиргааны цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ. /09 дүгээр сар/
13 2015 оны 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
14 Далайн захиргааны цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ. /08 дугаар сар/
15 Далайн захиргааны цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ. /07 дугаар сар/
16 2015 оны 07 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
17 2015 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
18 Далайн захиргааны цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ. /05 дугаар сар/
19 2015 оны 05 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
20 Далайн захиргааны цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ. /5 дугаар сар/
21 2015 оны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
22 Далайн захиргааны цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ. /4 дүгээр сар/
23 2014 оны санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт Татах
24 Төсвийн гүйцэтгэлийн харьцуулалт 2015 оны 2 дугаар сар
25 Байгууллагын өмч хөрөнгөтэй холбоотой шийдвэрийн жагсалт
26 Таван сая төгрөгнөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр
27 Тендерийн баримт бичиг
28 Хандив, тусламжын хэмжээ, түүний зарцуулалт
29 Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт
30 Төрийн өмчит хуулийн этгээд болон төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
31 Далайн захиргааны 2014 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан Татах
32 2015 оны 1 дүгээр улирлын санхүүгийн тайлан тооцоо

>>