Шилэн данс цэснээс 2015 оноос хойш мэдээллийг харна уу

Шилэн дансны тухай хууль 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйл. Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал, 10 дугаар зүйл. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил байдал гэсэн заалтууд хүчингүй болж Шилэн дансны тухай хуулийн заалтаар хэрэгжих болсон тул Шилэн данс цэсний Төсөв/Гүйцэтгэл, Хөрөнгө оруулалт, Тендер худалдан авалт цэснүүдээс 2015 оны мэдээллийг авах боломжтой.

Шилэн данс