Нэр Батлагдсан огноо Нийтлэгдсэн Хавсаргасан файл
1 ДАЛАЙ АШИГЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ 2022-09-16 Татах
2 Конвенцын нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай 2020-12-24 Татах
3 АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ТУХАЙ/Шинэчилсэн найруулга/ 2020-05-06 Татах
4 МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ТУХАЙ 2020-01-06 Татах
5 ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ 2020-01-06 Татах
6 ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭНИЙ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2020-01-06 Татах
7 ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ 2019-07-25 Татах
8 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2019-07-24 Татах
9 ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ 2019-03-27 Татах
10 ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ 2018-12-26 Татах
11 ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ 2018-12-26 Татах
12 БАЙГУУЛЛАГЫН НУУЦЫН ТУХАЙ 2018-12-26 Татах
13 ХУВЬ ХҮНИЙ НУУЦЫН ТУХАЙ 2018-12-26 Татах
14 ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТУХАЙ 2018-12-26 Татах
15 ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫН ТУХАЙ 2018-12-26 Татах
16 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 2012-01-19 2018-08-20 Татах
17 Усан замын тээврийн тухай хууль 2017-05-25 2018-07-24 Татах
18 ДАЛАЙД ГАРЦГҮЙ УЛСЫН ДАЛБААГАА МАНДУУЛАХ ЭРХИЙГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ ТУНХАГЛАЛ 2017-06-29 Татах
19 УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2017-02-13 Татах
20 АВТОТЭЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2017-02-10 Татах
21 АВИЛГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ 2006-07-06 2017-02-10 Татах
22 ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30 2017-02-10 Татах
23 ЗАХИРГААНЫ ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2017-02-10 Татах
24 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН АГЕНТЛАГИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ 2017-02-09 Татах
25 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2017-02-09 Татах