Нэр Батлагдсан огноо Нийтлэгдсэн Хавсаргасан файл
1 Монгол Улсын хөлөг онгоцны бүртгэлд хөлөг онгоц бүртгэх журам 2023-07-04 Татах
2 Монгол Улсын хөлөг онгоцны бүртгэлд хөлөг онгоц бүртгэх, бүртгэлийн хүчинтэй байх хугацааг сунгах, бүртгэлийг цуцлах, далбааны эзэн улсын хяналт тавихтай холбоотой үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээний доод хязгаар 2023-07-04 Татах
3 Далбааны эзэн улсын хяналтын улсын байцаагчийн дүрэмт хувцасны загвар, ялгах тэмдэг. 2023-06-05 Татах
4 УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС 2023-05-22 Татах
5 Далбааны эзэн улсын хяналтын улсын байцаагчийн хяналтын хуудас 2023-05-18 Татах
6 Далбааны эзэн улсын хяналт, шалгалт хийх журам 2023-05-16 Татах
7 Хүлээн зөвшөөрөгдсөн байгууллагыг томилох, түүний ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх, дүн шинжилгээ хийх, үйл ажиллагааг хянан зохицуулах журам 2023-05-16 Татах
8 Хөлөг онгоцыг алсын зайнаас хянах үйл ажиллагааны журам 2023-05-16 Татах
9 Далайн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах журам 2023-05-16 Татах
10 Далайн захиргааны дүрэм 2023-05-08 Татах
11 Усан замын тээврийн хэрэгсэлд тавигдах техникийн шаардлага 2020-09-22 Татах
12 Байгууллага хоорондын гэрээ байгуулах журам 2020-01-06 Татах
13 Усан замын тээврийн хэрэгслийн жолооч, мэргэшсэн жолооч бэлтгэх журам 2019-10-25 Татах
14 Усан замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой обьектын гэрчилгээний загвар 2019-03-20 Татах
15 Усан замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой обьектод гэрчилгээ олгох журам 2019-03-20 Татах
16 Усан замын объект болон усан замын тээврийн хэрэгслийн техник ашиглалтын дүрэм 2019-02-11 Татах
Татах
17 Усан замын тээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг хийх, тоо бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам 2018-06-05 2018-08-20 Татах
18 Усан замын тээврийн хэрэгслээр хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд аюул, хохирол учруулж болзошгүй ачаа тээвэрлэх журам 2006-04-05 2018-08-20 Татах
19 /Хүчингүй/ “Далбааны улсын хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх хяналтын байцаагчийн ажлын хувцас, үнэмлэх, тэмдэгний загвар, техник хэрэгсэл, тэдгээрийг хэрэглэх дүрэм” 2018-06-12 2018-06-21 Татах
20 Усан замын тээврийн хэрэгслээр зорчигч, ачаа тээвэрлэх дүрэм 2017-12-21 2018-05-02 Татах
21 Усан замын тээврийн хэрэгслийн хөвөлтийн аюулгүй байдлын дүрэм 2017-12-21 2018-05-02 Татах
22 /Хүчингүй/ МОНГОЛ УЛСЫН ХӨЛӨГ ОНГОЦНЫ БҮРТГЭЛД ХӨЛӨГ ОНГОЦ БҮРТГЭХ ЖУРАМ 0000-00-00 2015-02-16
23 /Хүчингүй/ Усан замын тээврийн хэрэгсэлд техникийн болон экологийн хяналтын үзлэг хийх, тоо бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам 2015-02-11
24 Усан замын зогсоол байгуулах түүнийг ашиглах журам 2005-02-07 2015-02-11 Татах
25 /Хүчингүй/ Усан замын тээврийн хэрэгслийн техникийн ашиглалтын дүрэм 2005-02-07 2015-02-11 Татах