Монгол Улсын хөлөг онгоцны бүртгэлд хөлөг онгоц бүртгэх, бүртгэлийн хүчинтэй байх хугацааг сунгах, бүртгэлийг цуцлах, далбааны эзэн улсын хяналт тавихтай холбоотой үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээний доод хязгаар

Монгол Улсын хөлөг онгоцны бүртгэлд хөлөг онгоц бүртгэх, бүртгэлийн хүчинтэй байх хугацааг сунгах, бүртгэлийг цуцлах, далбааны эзэн улсын хяналт тавихтай холбоотой үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээний доод хязгаарыг тогтоох тухай Монгол Улсын Засгийн газрын 128 дугаар тогтоол. 

https://legalinfo.mnХавсралт файл
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨРИЙН ..pdf244.65KB

Шинэ мэдээ


Үйл явдлын мэдээ