Усан замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой обьектод гэрчилгээ олгох журам