УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ ОБЬЕКТОД ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ ЖУРАМ