Усан замын тээврийн хэрэгслийн жолооч, мэргэшсэн жолооч бэлтгэх журам