УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ ОБЬЕКТЫН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ЗАГВАР