Усан замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой обьектын гэрчилгээний загвар