Далайн захиргааны ажилтнуудын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр