Төрийн албаны зөвлөлийн зөвлөмж - Зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээний тухай