Далайн захиргааны ажилтнуудыг сургах, мэргэшүүлэх хөтөлбөр-2019