Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний тав дахь хөтөлбөрийг Зам, тээврийн салбарт хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тухай

     Далайн захиргаанаас "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний тав дахь хөтөлбөрийг Зам, тээврийн салбарт хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2018 оны 04 дүгээр сарын 01-30-ны хугацаанд “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аян”-г өрнүүлж, энэ ХАБЭА-н чиглэлээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлан ажиллаж байна. Эдгээр арга хэмжээний хэрэгжилтийн тайланг Зам, тээврийн хөгжлийн дэд сайд бөгөөд Зам, тээврийн салбарын ХАБЭА-н салбар хорооны даргад хүргүүлж ажилласан болно.

Энэ хүрээнд Далайн захиргааны хэмжээнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвд албан хүсэлт гаргасны дагуу “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй” сэдэвт сургалтыг 05 дугаар сарын 16-ны өдөр ажилтнуудад зориулан байгууллага дээрээ зохион байгуулсан.

Хөвсгөл аймгийн Хатгал тосгонд 2018 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр зохион байгуулсан “Усан замын тээврийн аюулгүй ажиллагаа” сургалт, семинарын үеэр Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандарт, дүрэм, журам, осол аюулаас урьдчилан сэргийлэх сургалтыг Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвийн ажилтнаар явуулсан болно.

 

ДАЛАЙН ЗАХИРГАА