Засгийн газрын үйл ажиллагааны 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан Далайн болон усан замын тээврийн чиглэлээр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан (2020 оны эхний хагас жил)