Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тайлан (2020 оны жилийн эцсийн байдлаар)


ХАВСРАЛТ ФАЙЛ
ЗГ 2016-2020 бүтэн жил.pdf450.34KB