Далайн захиргааны ажилтнуудын “Албан томилолтоор ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа”