Далайн тээвэр, боомт ашиглалт хариуцсан албаны 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан