Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбар

Далайн захиргааны 2023 оны үйл ажиллагааны орлого, зарлагын төлөвлөгөөг Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/18 дугаар тушаалаар баталсан.

Нийт эхний хагас жилийн байдлаар  цалингийн зардал 500.7 саяаас 316.4 сая төгрөг, НДШ 62.0 саяаас 39.0 сая төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой зардал 100.5 сая төгрөгнөөс 103.6 төгрөг, хангамж бараа материалын зардал 67.0 сая төгрөгнөөс 66.2 сая төгрөг, Томилолтын зардал 162.5 сая төгрөгнөөс 167.5 сая төгрөг,Бусад зардал 314.0 сая төгрөгнөөс 260.3 сая төгрөгний гүйцэтгэлтэй байна. Мөн төсвийн хэмнэлтийн тухай хуулийн дагуу худалдан авалтын төлөвлөгөөнөөс 180.0 сая төгрөг хэмнэн ажиллаж байна.

Шинэ мэдээ


Үйл явдлын мэдээ