Далайн захиргааны 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө