Бүртгэлээс хасуулах

Нэр
Цахим шуудан
Холбоо барих утас


1. Тухайн тээврийн хэрэгслийг цаашид ашиглах боломжгүй болсон, экспортлох бол улсын бүртгэлээс хасуулах тухай өмчлөгчийн хүсэлт, шийдвэр
2. Усан замын тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ
3. Татварын байгууллагын тодорхойлолт
4.Усан замын тээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг хийсэн улсын байцаагчийн акт, эсхүл усанд живсэн тухай онцгой байдлын байгууллагын байцаагчийн дүгнэлт
Бүх улбар шар болон улаан талбаруудыг бүтэн бөглөнө үү.