Төсвийн хэмнэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай