Цахим болон тоон гарын үсэгт шилжүүлэх тухай (№A/160)