Хийлдэг завины олон улсын стандартыг боловсруулж, батлуулна

Олон Улсын Стандарт, Хэмжил зүйн байгууллагаас батлан гаргасан хийлдэг завины ISO 6185 стандарт нь  3 багцтай бөгөөд Монгол Улсын Далайн захиргаа нь 2020 онд олон улсын уг стандартын 1 дүгээр хэсэг болох “Хөдөлгүүрийн хүчин чадлын дээд хязгаар 4,5 Kw моторт завь” ISO 6185-1 : 2001 стандартыг боловсруулж батлуулахаар төлөвлөөд байна.

Энэхүү стандартад зөвхөн гар удирдлагатай буюу сэлүүрт хийлдэг завь болон 4,5 Кw-ааc ихгүй хүчтэй хөдөлгүүртэй хийлдэг завь, каноэ (Саnоеs), каяакс (kayaks) төрлийн хийлдэг завины аюулгүй байдалт тавих шаардлагууд хамаарах юм. Стандартын төсөлд Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар болон Онцгой байдлын ерөнхий газраас санал авахаар хүргүүлээд байна.

Стандартын төсөлд тусгах саналыг Далайн захиргааны мэргэжилтэн У.Нарантуяад 2020 оны 06 дугаар сарын 27-ны дотор дараах хаягаар ирүүлнэ үү.

Утас: 51-261489, 70134802

Цахим шуудан: u.narantuya@monmarad.gov.mn