"Далайн хөдөлмөрийн тухай" 2006 оны конвенцод 2014 онд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтХАВСРАЛТ ФАЙЛ
ENG_MLC 2014 amendment.pdf227.9KB
MN_MLC 2014 amendment.pdf4.56MB