Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн шинэчлэх, төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх тухай (№254)