Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай (№258)