Сургалтанд хамрагдсан тухай мэдээлэл

Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим болон “Экспортыг дэмжих төсөл”-өөс 2018 оны 10 сарын 31-ний өдөр “Экспортын түнш орнуудын зах зээлийн судалгаа хийх” сэдэвт сургалтанд Далайн Захиргааны мэргэжилтнүүд хамрагдав.

Тус сургалтанд хөрш орнууд болон гадаад зах зээл дээр экспортын үйл ажиллагаа эрхэлж буй болон цаашид экспорт хийх сонирхолтой аж нэгж болон судалгааны байгууллагууд оролцлоо.

Сургалтанд хамрагдсанаар манай байгууллагын зүгээс хийж гүйцэтгэдэг судалгаанд шаардагдах аргачлал болон мэдээллийн эх сурвалжийг хаанаас олж авах, хэрхэн анхан шатны анализ хийх тухай зохих мэдлэг, практик зөвлөмжөөр хангагдсан болно.

Бараа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, экспорт импорттой холбоотой
зах зээлийн судалгаа хийж гүйцэтгэхэд шаардагдах гадаад болон дотоод мэдээллийн эх сурвалж

Дотоод

Барааны ангилал

            http://www.customs.gov.mn/btkus/

Монгол улсын статистик

            http://www.1212.mn/

            http://customs.gov.mn/statistics/

Гаалийн тариф

            http://www.customs.gov.mn/uploads/documents/Annex1 Schedule of Mongolia.pdf

Гарал үүсэл

            http://www.mongolchamber.mn/uploads/docement/3 2.pdf 

Гадаад

Түнш орнуудын статистик

            http://www.trademap.org./Index.aspx

Гадаад орны гаалийн тариф

            http://www.macmap.org/

            http://www.customs.go.jp/english/tariff/2018

            http://www.tao.wto.org/

http://www.wto.org.english/res e/booksp e/tariff profiles 18 e.pdf