Арга хэмжээний төлөвлөгөөг хамтран баталлаа

Зам, тээврийн хөгжлийн яамны харьяа Монгол Улсын Далайн захиргаа болон Монголын тээвэр зуучлагчдын нэгдсэн холбоо хооронд төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг бэхжүүлэх зорилгоор хамтын ажиллагааны санамж бичгийг 2018 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдөр байгуулсан билээ.

 

Энэхүү санамж бичгийн хүрээнд 2018-2019 онд  дараахь ажлуудыг хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөгөөнд тусгаад байна. Үүнд:

  • Тээвэр логистикийн салбарт тулгамдаж буй нийтлэг хүндрэл бэрхшээлийг

тодорхойлох, түүнийг хэрхэн шийдвэрлэх талаар хамтарсан хурал семинар зохион байгуулах;

  • Салбарын боловсон хүчнийг мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, сургалт зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлж оролцох;
  • Тээвэр, логистикийн салбарт ажиллах мэргэжилтэн бэлтгэдэг их, дээд сургуулийн оюутнуудад салбарын талаар цогц мэдлэг, боловсрол олгоход чиглэгдсэн үйл ажиллагааг хамтран зохион байгуулах;
  • Монгол улсын экспорт, импортын бараа бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх механизмыг боловсронгуй болгоход санал, санаачлага гарган ажиллах;

Талууд улиралд нэг удаа уулзалт зохион байгуулж мэдээлэл солилцон, арга хэмжээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга зам, гарсан үр дүнгийн талаар хэлэлцэж ажиллана.

 

Зураг дээр: Баруун гар талаас Монголын тээвэр зуучлагчдын нэгдсэн холбооны Гүйцэтгэх захирал Б.Ганзориг,  Далайн захиргааны Боомт ашиглалт, Далайн тээврийн албаны Ахлах мэргэжилтэн Б.Мөнхбат нар. (2018.09.28-ны өдөр)