“Дипломтой далайчдыг бэлтгэх болон ээлжийн ажиллагааны тухай” 1978 оны Олон Улсын Конвенци

“Дипломтой далайчдыг бэлтгэх болон ээлжийн ажиллагааны тухай” 1978 оны Олон Улсын Конвенци