“Далайн Олон Улсын Байгууллагын тухай” Конвенцид нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 1991 оны Протокол

“Далайн Олон Улсын Байгууллагын тухай” Конвенцид нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 1991 оны Протокол