“Олон Улсын Далайн Байгууллагын тухай” Конвенцд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 1991 оны Протокол