Мэдээллийн схем баталж, мэдээлэл дамжуулах тухай (№235)

Осол зөрчлийн талаарх мэдээллийг шуурхай дамжуулж ажиллах тухай (№30) тушаалыг хүчингүй болгон: