Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох тухай /Монгол-Солонгосын хамтарсан “Монгол Саммок Ложистикс” ХХК-ийн/ (№32)

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох тухай

/Монгол-Солонгосын хамтарсан “Монгол Саммок Ложистикс” ХХК-ийн/