Зам, тээвэр барилга хот байгуулалтын сайдын тушаал

Далайн захиргааны бүтэц, орон тоо, дүрмийг шинэчлэн батлах тухай Зам, тээвэр барилга хот байгуулалтын сайдын тушаал 2009 оны 03 дугаар сарын 05-ны 55 дугаар тушаал.