ОУДБ-н эрх зүйн актыг хэрэгжүүлэх дүрэм
(ЭРХ ЗҮЙН АКТ III)