Ажилтнуудын үр дүнгийн гэрээг дүгнэх шинэчилсэн журам