Нэр Нэгдсэн орсон огноо Нийтлэгдсэн Хавсаргасан файл
1 “Далайн навигацын аюулгүй байдлын эсрэг хууль бус үйлдлийг хориглох тухай” 1988 оны Конвенци 2005-08-04 2018-08-21 09:52:28 Татах
2 Далайд гарцгүй улсуудын далбаагаа мандуулах эрхийг хүлээн зөвшөөрсөн Барселоны 1921 оны тунхаглал 1976-10-15 2018-08-20 16:36:22 Татах
3 Далайн эрх зүйн тухай НҮБ-ын Конвенци-1982 1996-05-28 2018-08-20 16:36:07 Татах
4 “Дипломтой далайчдыг бэлтгэх болон ээлжийн ажиллагааны тухай” 1978 оны Олон Улсын Конвенци 2001-12-14 2018-08-20 16:35:49 Татах
5 “Далайн навигацын аюулгүй байдлын эсрэг хууль бус үйлдлийг хориглох тухай” Конвенцийн 1988 оны Протокол 2005-08-04 2018-08-20 16:34:07 Татах
6 “Далайн Олон Улсын Байгууллагын тухай” Конвенцид нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 1991 оны Протокол 2007-05-04 2018-08-20 16:33:26 Татах
7 ДАЛАЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ КОНВЕНЦ 2014-11-21 2017-10-12 14:40:31 Татах
8 АВРАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ 2014-11-21 2017-06-30 15:23:15 Татах
9 ХӨЛӨГ ОНГОЦНЫ ШАТАХУУНЫ САВНЫ ТОСНЫ БОХИРДЛООС УЧИРСАН ХОХИРЛЫН ТӨЛӨӨ ХҮЛЭЭХ ИРГЭНИЙ ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ 2011-06-09 2017-06-30 15:22:48 Татах
10 ХӨЛӨГ ОНГОЦНЫ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛЭГЧ УС БОЛОН ҮЛДЭГДЭЛ ТУНАДАСНЫ ХЯНАЛТ БА МЕНЕЖМЕНТИЙН ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ 2011-06-09 2017-06-30 15:22:18 Татах
11 ХӨЛӨГ ОНГОЦНЫ ГАДАРГУУГ ХАМГААЛАХ СИСТЕМД ХОРТОЙ БОДИС АШИГЛАХЫГ ХЯНАХ ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ 2017-06-30 15:21:40 Татах
12 ДАЛАЙН ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН КОНВЕНЦ 2017-06-30 15:21:15 Татах
13 ДАЛАЙН НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ТАЛААР ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГЫГ ХЯЗГААРЛАХ ТУХАЙ КОНВЕНЦ 2011-06-09 2017-06-30 15:20:40 Татах
14 ДАЛАЙН НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ТАЛААР ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГЫГ ХЯЗГААРЛАХ ТУХАЙ КОНВЕНЦИЙН ПРОТОКОЛ 2011-06-09 2017-06-30 15:20:07 Татах
15 ГАЗРЫН ТОСНЫ БОХИРДЛООС УЧИРСАН ХОХИРЛЫН ТӨЛӨӨ ХҮЛЭЭХ ИРГЭНИЙ ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦИД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ПРОТОКОЛ 2017-06-30 15:19:30 Татах
16 ГАЗРЫН ТОСНЫ БОХИРДЛООС УЧИРСАН ХОХИРЛЫН ТӨЛӨӨ ХҮЛЭЭХ ИРГЭНИЙ ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ 2017-06-30 15:18:51 Татах
17 ХӨЛӨГ ОНГОЦНЫ БАГТААМЖИЙН ХЭМЖИЛТИЙН ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ 2001-11-15 2017-06-29 15:07:16 Татах
18 ХӨЛӨГ ОНГОЦНООС ҮҮДЭЛТЭЙ БОХИРДЛООС СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ 2017-06-29 15:06:31 Татах
19 ХӨЛӨГ ОНГОЦНООС ҮҮДЭЛТЭЙ БОХИРДЛООС СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ КОНВЕНЦИД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛСАН ПРОТОКОЛ 2017-06-29 15:06:09 Татах
20 ДАЛАЙЧНЫГ СУРГАХ СТАНДАРТ, ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ БОЛОН ЭЭЛЖИЙН АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ 2017-06-29 15:05:51 Татах
21 ДАЛАЙД ХҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦИЙН ПРОТОКОЛ 2007-05-04 2017-06-29 15:05:13 Татах
22 ДАЛАЙД ХҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ 2001-12-14 2017-06-29 15:04:50 Татах
23 ДАЛАЙД ХӨЛӨГ ОНГОЦ МӨРГӨЛДӨХӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ОЛОН УЛСЫН ЖУРМЫН ТУХАЙ КОНВЕНЦ 2017-06-29 15:04:23 Татах
24 ДААЦЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦИЙН ПРОТОКОЛ 2007-05-04 2017-06-29 15:01:59 Татах
25 ДААЦЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ 2002-10-11 2017-06-29 15:01:30 Татах
26 ОЛОН УЛСЫН ДАЛАЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ КОНВЕНЦ 1996-05-28 2017-06-29 14:42:56 Татах