Нэр Нэгдсэн орсон огноо Хавсаргасан файл
1 “Далайн навигацын аюулгүй байдлын эсрэг хууль бус үйлдлийг хориглох тухай” 1988 оны Конвенци 2005-08-04 Татах
2 Далайд гарцгүй улсуудын далбаагаа мандуулах эрхийг хүлээн зөвшөөрсөн Барселоны 1921 оны тунхаглал 1976-10-15 Татах
3 Далайн эрх зүйн тухай НҮБ-ын Конвенци-1982 1996-05-28 Татах
4 “Дипломтой далайчдыг бэлтгэх болон ээлжийн ажиллагааны тухай” 1978 оны Олон Улсын Конвенци 2001-12-14 Татах
5 “Далайн навигацын аюулгүй байдлын эсрэг хууль бус үйлдлийг хориглох тухай” Конвенцийн 1988 оны Протокол 2005-08-04 Татах
6 “Далайн Олон Улсын Байгууллагын тухай” Конвенцид нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 1991 оны Протокол 2007-05-04 Татах
7 ДАЛАЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ КОНВЕНЦ 2014-11-21 Татах
8 АВРАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ 2014-11-21 Татах
9 ХӨЛӨГ ОНГОЦНЫ ШАТАХУУНЫ САВНЫ ТОСНЫ БОХИРДЛООС УЧИРСАН ХОХИРЛЫН ТӨЛӨӨ ХҮЛЭЭХ ИРГЭНИЙ ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ 2011-06-09 Татах
10 ХӨЛӨГ ОНГОЦНЫ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛЭГЧ УС БОЛОН ҮЛДЭГДЭЛ ТУНАДАСНЫ ХЯНАЛТ БА МЕНЕЖМЕНТИЙН ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ 2011-06-09 Татах
11 ХӨЛӨГ ОНГОЦНЫ ГАДАРГУУГ ХАМГААЛАХ СИСТЕМД ХОРТОЙ БОДИС АШИГЛАХЫГ ХЯНАХ ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ Татах
12 ДАЛАЙН ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН КОНВЕНЦ Татах
13 ДАЛАЙН НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ТАЛААР ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГЫГ ХЯЗГААРЛАХ ТУХАЙ КОНВЕНЦ 2011-06-09 Татах
14 ДАЛАЙН НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ТАЛААР ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГЫГ ХЯЗГААРЛАХ ТУХАЙ КОНВЕНЦИЙН ПРОТОКОЛ 2011-06-09 Татах
15 ГАЗРЫН ТОСНЫ БОХИРДЛООС УЧИРСАН ХОХИРЛЫН ТӨЛӨӨ ХҮЛЭЭХ ИРГЭНИЙ ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦИД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ПРОТОКОЛ Татах
16 ГАЗРЫН ТОСНЫ БОХИРДЛООС УЧИРСАН ХОХИРЛЫН ТӨЛӨӨ ХҮЛЭЭХ ИРГЭНИЙ ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ Татах
17 ХӨЛӨГ ОНГОЦНЫ БАГТААМЖИЙН ХЭМЖИЛТИЙН ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ 2001-11-15 Татах
18 ХӨЛӨГ ОНГОЦНООС ҮҮДЭЛТЭЙ БОХИРДЛООС СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ Татах
19 ХӨЛӨГ ОНГОЦНООС ҮҮДЭЛТЭЙ БОХИРДЛООС СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ КОНВЕНЦИД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛСАН ПРОТОКОЛ Татах
20 ДАЛАЙЧНЫГ СУРГАХ СТАНДАРТ, ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ БОЛОН ЭЭЛЖИЙН АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ Татах
21 ДАЛАЙД ХҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦИЙН ПРОТОКОЛ 2007-05-04 Татах
22 ДАЛАЙД ХҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ 2001-12-14 Татах
23 ДАЛАЙД ХӨЛӨГ ОНГОЦ МӨРГӨЛДӨХӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ОЛОН УЛСЫН ЖУРМЫН ТУХАЙ КОНВЕНЦ Татах
24 ДААЦЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦИЙН ПРОТОКОЛ 2007-05-04 Татах
25 ДААЦЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ 2002-10-11 Татах
26 ОЛОН УЛСЫН ДАЛАЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ КОНВЕНЦ 1996-05-28 Татах