“Далайг хөлөг онгоцны бохирдлоос сэргийлэх тухай” Конвенцид нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 1997 оны протокол (Хавсралт 6)

“Далайг хөлөг онгоцны бохирдлоос сэргийлэх тухай” Конвенцид нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 1997 оны протокол (Хавсралт 6)

ХАВСРАЛТ ФАЙЛ
404.pdf12.98KB