ХӨЛӨГ ОНГОЦНЫ БАГТААМЖИЙН ХЭМЖИЛТИЙН ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ