МОНГОЛ УЛСЫН
ДАЛАЙН ЗАХИРГАА
ЦАХИМ ШУУДАН | | EN
 
ОНЛАЙН ТУСЛАХ
ХАНДАЛТЫН ТОО
7 хоногт: 3518
Нийт: 533727
Хамтарсан тушаал
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД, БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 
/Усан замын тээврийн хэрэгсэлд техникийн болон экологийн хяналтын үзлэг хийх, тоо бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох/

2014 оны 06 дугаар                       Дугаар138/А-208                        Улаанбаатар сарын 02-ны өдөр                                                                                                 хот
 

                                                                          
Усан замын тээврийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.3 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:
1. “Усан замын тээврийн хэрэгсэлд техникийн болон экологийн хяналтын үзлэг хийх, тоо бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам”-ыг 1 дүгээр, усан замын тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний загварыг 2 дугаар, усан замын тээврийн хэрэгслийн хувийн хэргийн загварыг 3 дугаар, усан замын тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар, түүнийг тэмдэглэх байршил, хэмжээг 4 дүгээр, усан замын тээврийн хэрэгсэлд техникийн үзлэг хийсэн тухай актын загварыг 5 дугаар, усан замын тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын хуудасны загварыг 6 дугаар хавсралтаар тус тус шинэчлэн баталсугай.
2. Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Зам, тээврийн яамны Зам, тээврийн хяналт, бүртгэлийн газар /Б.Жаргал/-т, Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яамны Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн  газар /Д.Энхбат/-т тус тус даалгасугай.
3. Энэхүү журам шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайд, Байгаль орчны сайдын хамтарсан 2006 оны 2 дугаар сарын 24-ний өдрийн 26/58 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД                                            БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН 
                                                                                         ХӨГЖЛИЙН САЙД    
А. ГАНСҮХ                                                                                                      С. ОЮУН                                                                                                                                                
ИЛ ТОД БАЙДАЛ
Хүний нөөц
Төсөв, санхүү
Худалдан авах ажиллагаа
ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ
Монгол улсын хууль
Засгийн газрын тогтоол
Засгийн газрын хуралдаан
Сайдын тушаал
Стандарт
Дүрэм журам
Олон улсын гэрээ эрх зүй
ХОЛБОО БАРИХ
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 4-р хороо, Самбуугийн гадамж, Засгийн газрын XI байр, 604, 611, 612 тоот
Утас: (976-11) 261488, 261489, 261490
Факс:(976-11) 310642
И-мэйл: info@monmarad.gov.mn
САНАЛ, ХҮСЭЛТ
Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл авах, санал, хүсэлт, гомдлыг дараах хаяг, утсаар авна.
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 4-р хороо, Самбуугийн гадамж, Засгийн газрын XI байр, 612 тоот
Утас: (976) 70114802, (976-51) 261489
И-мэйл: info@monmarad.gov.mn